india Savannah, USA UK Germany France Spain Italy Algeria Bahrain Qatar Abu Dhabi Dubai, UAE compass